Gebruiksvoorwaarden

Copyright in de publiceerde documenten op deze server van FUJIFILM is eigendom van FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG.

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG machtigt u de documenten te kopiëren voor niet-commercieel gebruik alleen binnen uw organisatie, mits elke kopie de hierboven genoemde copyrightmelding bevat. Aan niets in deze gebruiksvoorwaarden kan enigerlei licentie of recht worden ontleend op basis van enigerlei copyright, octrooi, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van FUJIFILM Corporation of diens gelieerden.

Deze publicatie kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. DEZE DOCUMENTEN WORDEN 'AS IS' GELEVERD ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN WELKE SOORT DAN OOK VAN ENIGERLEI DERDE PARTIJ. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL FUJIFILM HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI IMMATERIËLE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGERLEI SCHADE UIT HOOFDE VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT OF ONTSTAAT DOOR GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN. Deze documenten kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

 

Conditions d’utilisation

Les droits d'auteur de ces documents publiés sur ce serveur FUJIFILM sont la propriété de FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG.

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG vous autorise à copier ces documents pour un usage non commercial au sein de votre organisation uniquement, à condition que l’avis de droit d’auteur apparaisse sur chacun des exemplaires. À l’exception des mentions expresses ci-dessus, aucun élément contenu par les présentes n’est réputé conférer de licence ou de droit au titre des droits d’auteur de FUJIFILM Corporation, d’un brevet, d’une marque de commerce ou de tous autres droits de propriété intellectuelle ou celle de toute société affiliée à FUJIFILM Corporation.

Cette publication est susceptible de comporter des inexactitudes ou des erreurs. LES PRÉSENTS DOCUMENTS SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, NOTAMMENT SANS GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION DES DROITS D’UN TIERS, QUELS QU’ILS SOIENT. EN AUCUN CAS, FUJIFILM HEALTHCARE EUROPE HOLDING AG NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE, CONTRACTUELLEMENT, DÉLICTUELLEMENT OU AUTREMENT, EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUELS QU’ILS SOIENT, RÉSULTANT DE L’UTILISATION DES DOCUMENTS MENTIONNÉS AUX PRÉSENTES. Lesdits documents sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sans avertissement. 

Hello! We're happy that you want to talk! Let us know some details and we'll get in touch.

Dit is een reCAPTCHA.
Zie ons cookiebeleid voor meer informatie
.

Meer informatie en reCAPTCHA laden
let's talk

Dit is een geïntegreerde Google reCAPTCHA. Door op 'Accepteren' te klikken, laadt u de reCAPTCHA en accepteert u de overeenkomst tot gegevensverwerking van Google. Er wordt een externe cookie ingesteld en er kunnen persoonlijke gegevens naar Google worden overgedragen. De overeenkomst is gedurende uw volledige verblijf op hce.fujifilm.com geldig.

Accepteren
Annuleren